Kurikulum


KURIKULUM
JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
IAIN BATUSANGKAR

Semester I
No
Kode
Mata Kuliah
SKS
1.
IBS 201
Bahasa Indonesia
2
2.
IBS 202
Al-‘Arabiyat Li Maharat al-Kalam al-Yaumiyyah
2
3.
IBS 203
English for Daily Conversation
2
4.
IBS 103
Pengantar Ilmu al-Quran dan Hadis
2
5.
IBS 102
Sejarah Peradaban Islam
2
6.
IAT 206
Ushul Fiqh
3
7.
IBS 101
Pancasila dan Kewarganegaraan
3
8.
IBS 104
Akidah Akhlak
3
9.
IAT 203
Ilmu Alamiah Dasar
2
Jumlah
21
Semester II
No
Kode
Mata Kuliah
SKS
1.
IAT 204
Al-‘Arabiyat Li Maharat Qira`at al-Kutub
2
2.
IAT 205
English for Specific Purpose
2
3.
IAT 101
Ulum al-Quran
3
4.
IAT 102
Ulum al-Hadis
3
5.
IAT 403
Qawa’id Fiqhiyyah
2
6.
IAT 104
Ilmu Tauhid
2
7.
UAD 501
Filsafat Ilmu
2
8.
IAT 501
Perbandingan Agama
2
9.
IAT 305
Ilmu Tajwid dan Tahsin al-Quran
2
10.
IAT 308
Ilmu Mantiq / Logika
2
Jumlah
22
Semester III
No
Kode
Mata Kuliah
SKS
1.
IAT 201
Sejarah al-Quran
2
2.
IBS 105
Kapita Selekta Fiqh
2
3.
IAT 501
Kajian Kitab Tafsir Klasik
2
4.
UAD 301
Sosiologi Agama
2
5.
IAT 404
Orientalisme
2
6.
IAT 302
Tahfizh al-Quran Juz 'Amma
3
7.
IAT 202
Fadha`il al-Qur`an
2
8.
IAT 502
Metode Penafsiran al-Quran
2
9.
IAT 207
Sirah Nabawiyyah
2
10.
IAT 515
Takhrijul Hadis
3
Jumlah
22
Semester IV
No
Kode
Mata Kuliah
SKS
1.
IAT 306
Ushul al-Tafsir
2
2.
IAT 504
Tafsir Tematik Aqidah dan Akhlak
3
3.
IAT 503
Metode Pemahaman Hadis
2
4.
IAT 303
Tahfizh al-Quran Surat Pilihan
3
5.
IAT 507
Pemikiran Tafsir Modren Dan Kontemporer
2
6.
IAT 401
Metodologi Penelitian
2
7.
IAT 304
I'jaz al-Qur`an
2
8.
IAT 307
Israiliyat Dalam Tafsir dan Hadis
2
9.
IAT 406
Balaghah al-Quran
2
10.
IAT 522
Filsafat Agama
2
11.
UAD 301
Ilmu Dakwah
2
Jumlah
24

Semester V
No
Kode
Mata Kuliah
SKS
1.
IAT 403
Qawa’id al-Tafsir
2
2.
IAT 508
Mazahib al-Tafsir
3
3.
IAT 522
Metode Penelitian al-Qur`an dan Tafsir Berbasis IT
3
4.
IAT 510
Tafsir Nusantara
2
5.
IAT 506
Hadis Tematik Aqidah dan Akhlak
2
6.
IAT 512
Tafsir Tematik Ahkam
3
7.
IAT 509
Living Qur`an
2
8.
IAT 208
Ilmu Qira’at
2
9.
IAT 514
Hermeunetik/Falsafah al-Ta’wil
2
10.
IAT 306
Kaligrafi*)
3


Praktek dakwah*)

Studi Tafsir di Minangkabau*)
Jumlah
23
Semester VI
No
Kode
Mata Kuliah
SKS
1.
IAT 407
Kajian Barat atas al-Quran
2
2.
IAT 516
Tafsir Tematik Sosial Kemasyarakatan
3
3.
IAT 511
Hadis Tematik Ahkam
2
4.
IAT 517
Studi Naskah Tafsir
3
5.
IAT 519
Tahfizh al-Hadis Pilihan
3
6.
UAD 502
Kewirausahaan
2
7.
IAT 520
Syubhat Seputar Tafsir dan Hadis
2
8.
IAT 307
Bahasa Arab  ( Muthala’ah wal Insya`)*
3


Bahasa Inggeris  (Advance)*

Seni Baca Alqur’an)*
Jumlah
21
Semester VII
No
Kode
Mata Kuliah
SKS
1.
IAT 518
Tafsir Tematik Sains dan Teknologi
3
2.
IAT 505
Hadis Tematik Sosial Kemasyarakatan
2
3.
IAT 521
Praktikum Penelitian Tafsir
3
Jumlah
8
Semester VIII
No
Kode
Mata Kuliah
SKS
1.
IBS 401
Kuliah Kerja Nyata
4
2.
IAT 513
Skripsi
6
Jumlah
10
Jumlah SKS Keseluruhan
151

0 komentar :